Sanoop Nair QA Manager, Jio
Mumbai
Sanoop Nair QA Manager, Jio
Mumbai

An active network
Mentor

An active network

Mentor


Tech(Automation testing,python,javav,api testing)