@683e5977

 

Prabakaran Thodithot Sembiyan

Founder

Kun Jan Tech

Bangalore
I can Looking for

Freelance/consult

Mentor

I can Looking for

Freelance/consult

Skills & expertise

 

WSO2 EI, WSO2 MI, WSO2 APIm, and WSO2 IS

Experience

 
Founder
Kun Jan Tech