Kaushik Thakkar Developer, Freelancer
Ahmedabad, Gujarat, IN
Kaushik Thakkar Developer, Freelancer, self-employed
Ahmedabad, Gujarat, IN

Investor
Freelance/consult

Investor

Freelance/consult


PHP, laravel, Web development, Testing