Reem Daghman Founder, Blah
Kyiv
Reem Daghman Founder, Blah
Kyiv

Mentor
Teach

Mentor

Teach


RoR, PHP, HTML, Laravel, C++